Nabór 1/2021

Autor: LGD Prowent Utworzony:1 marca 2021

 

      

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka -Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin:

Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków

 

Ogłasza nabór wniosków o udzielnie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej

 

 

 1. Termin składania wniosków:

od 15 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.

 1. Miejsce składania wniosków:

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania”, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

w godzinach:

w poniedziałek od 7.30 do 16.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

w piątek od 7.30 do 15.00

 1. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonych do nich wersji elektronicznych na nośniku CD/DVD. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

 1. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii w wysokości:

100 000,00 zł dotyczy działalności produkcyjnej, co przy kursie 4 PLN/EUR wynosi 25 000 EURO

50 000,00 zł w przypadku pozostałych działalności nieprodukcyjnych (np. usługi, handel) co przy kursie 4 PLN/EUR wynosi 12 500 EURO

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych

 1. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Podejmowania działalności gospodarczej – zgodnie
z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 664  z późn. zm.).

 1. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 50 000,00 €,  co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

7.1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków:

 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia (załączenie oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Załącznik numer 5 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

7.2. Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

7.3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

7.4 Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 9 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 30 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 9 pkt.

 1. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

9.1. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia).

9.2. Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan – 2 szt.

9.3. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy – załącznik nr 5 do głoszenia nr 1/2021.

9.4. Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności  z LSR- spis stanowi załącznik nr 4 do głoszenia nr 1/2021.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

 1. formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,
 2. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania”,
 3. lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,
 4. procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

dostępne są na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania – www.lgdprowent.pl w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

oraz

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [link a) poniżej]

 

Dokumenty zawierające się tylko w: II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Lokalna Strategia Rozwoju

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/lsr-2014-2020/

Lokalne Kryteria Wyboru

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/procedury/dokumenty-dot-projektow/

(Zał. nr 6 LKWO)

Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/procedury/dokumenty-dot-projektow/

 

11. Załączniki:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 2. Karta oceny wstępnej.
 3. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 4. Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR.                                                              4.1 Oświadczenie o statusie wnioskodawcy.
 5. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 6. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych RODO.
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

 

Data publikacji 01.03.2021r.

Skip to content