Nabór 2/2020/G

Autor: LGD Prowent Utworzony:4 lutego 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/G

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka –Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin:

Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków

ogłasza nabór WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie:

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.3.1 Organizacja konkursów, warsztatów, wystaw, wyjazdów studyjnych związanych          z ekologią, OZ

1.Termin składania wniosków:

od 30 grudnia 2019 r. do 23 stycznia 2020 r. 

2.Miejsce składania wniosków:

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika Nauka Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania”, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

w godzinach:

w poniedziałek od 7.30 do 16.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

w piątek od 7.30 do 15.00  

3.Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD.

4.Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Refundacja – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

5.Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.3.1 Organizacja konkursów, warsztatów, wystaw, wyjazdów studyjnych związanych         z ekologią, OZE

Zakres tematyczny projektu grantowego dotyczy: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2019 poz. 664).

6.Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 127 503,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy złote).

7.Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Organizacja konkursów, warsztatów, wystaw, wyjazdów studyjnych związanych z ekologią, OZE.

Z zebranych danych oraz z opinii mieszkańców wynika, że pomimo poczynionych w ostatnich latach inwestycji, wciąż istnieją potrzeby i rezerwy związane z ochroną środowiska. Potrzeby te dotyczą zarówno infrastruktury ochrony środowiska, jak i podnoszenia wiedzy mieszkańców o środowisku i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów oraz budowania świadomości przyrodniczej, ekologicznej, a także promowania pro-ekologicznych postaw i zachowań. Obszar LGD cechuje się bogactwem posiadanych walorów środowiska naturalnego, dobrymi warunkami klimatycznymi i glebowymi, stąd troska o stan środowiska i jego zrównoważone wykorzystanie, walory przyrodnicze i krajobrazowe.

8.Termin realizacji zadania:

od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

9.Warunki udzielenia wsparcia:

9.1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków:

a)      złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

b)      zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

c)       zgodność zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

d)       zgodności terminu realizacji zadania w ramach projektu grantowego z ogłoszeniem o naborze wniosków.

9.2. Zgodność zadania z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów).

9.3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

9.4.Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 9 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

10.Kryteria wyboru operacji

Aby zadanie zostało wybrane do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR (zgodnie z zał. nr 2) oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie wniosków o powierzenie grantów wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią    do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 30 punktów. Zadanie aby mogło zostać wybrane do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 9 pkt.

11.Wymagane dokumenty

11.1. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami.

11.2.Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o powierzenie grantu.

11.3. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

12.Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

a)     formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku    o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu,

b)    Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania,

c)     lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,

d)     Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli.

dostępne są na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania – www.lgdprowent.mielec.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

a) formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu

b) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania
http://lgdprowent.mielec.pl/lsr-2014-2020.html

c) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów

d) Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli

Załaczniki do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zał. nr 3 KOO projekt grantowy (2-2020-G) 120 KB 300
2 doc Zał. nr 1 cele wskaźniki (2-2020-G) 91 KB 310
3 doc Zał. nr 2 Karta oceny wstępnej (2-2020-G) 125 KB 303
4 doc Ogłoszenie o naborze 2-2020-G 70 KB 308
Skip to content