Nabór 3/2021

Autor: LGD Prowent Utworzony:3 listopada 2021

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka –Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin:

Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

w zakresie

ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2 Rozwój, ochrona i wsparcie obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

 1. Termin składania wniosków:

od 18 listopada 2021 r. do 2 grudnia 2021 r.

 1. Miejsce składania wniosków:

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika Nauka Tradycja „PROWENT”  Lokalna Grupa Działania”, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

w godzinach:

w poniedziałek od 7.30 do 16.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

w piątek od 7.30 do 15.00

 

 1. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonych do nich wersji elektronicznych na nośniku CD/DVD. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

 

 1. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji  kosztów kwalifikowanych.

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

 1) Do 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 „rozporządzenia LSR”.

2) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 1. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2 Rozwój, ochrona i wsparcie obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Zachowania dziedzictwa lokalnego –  zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 664  z późn. zm.).

 1. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 226 250,00 €, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 905 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięć tysięcy złotych 00/100).

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

7.1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków:

 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

7.2. Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

7.3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

7.4.Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 10 pkt.

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR (zgodnie z zał. nr 2) oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 33 punkty. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 10 pkt.

 1. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

9.1. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia).

9.2. Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia- 2 szt.

9.3. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

 1. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,
 2. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania,
 3. lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,
 4. procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

dostępne są na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania – www.lgdprowent.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

oraz

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [link a) poniżej]

 

a) (Dokumenty zawierające się tylko w: Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej!)

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

 

b) Lokalna Strategia Rozwoju

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/lsr-2014-2020/

c) Lokalne Kryteria Wyboru

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/procedury/dokumenty-dot-projektow/

(Zał. nr 8 KOO)

d) Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/procedury/dokumenty-dot-projektow/

 

Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w podziałaniu 19.2:

Zał. nr 4.  19.2_klauzule

Zał. nr 5 . 19.2_klauzule_ DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO

 

 

 1. Załączniki:

    Zał. nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogóle, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do        osiągnięcia wskaźniki.

    Zał. nr 2. Karta oceny formalnej.

   Zał. nr 3. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie pozostałych operacji konkursowych.

   Zał. nr 4. 19.2_klauzule

   Zał. nr 5.klauzule_ DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO

 

 

 

Data publikacji 03.11.2021 r.

 

 

Skip to content