Nabór 1/2020/G

Autor: LGD Prowent Utworzony:4 lutego 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka –Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin:

Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków

ogłasza nabór WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie:

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego przez: wydawanie publikacji, (w tym w formie elektronicznej – digitalizacja), zagospodarowanie infrastruktury stanowiącej dziedzictwo lokalne, wyposażenie/doposażenie lokalnych podmiotów w przedmioty i urządzenia umożliwiające kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów

1.Termin składania wniosków:

od 30 grudnia 2019 r. do 23 stycznia 2020 r.

2.Miejsce składania wniosków:

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika Nauka Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania”, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

w godzinach:

w poniedziałek od 7.30 do 16.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

w piątek od 7.30 do 15.00

3.Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD.

4.Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Refundacja – do 100% kosztów kwalifikowalnych

5.Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego przez: wydawanie publikacji, (w tym w formie elektronicznej – digitalizacja), zagospodarowanie infrastruktury stanowiącej dziedzictwo lokalne, wyposażenie/doposażenie lokalnych podmiotów w przedmioty i urządzenia umożliwiające kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów

Zakres tematyczny projektu grantowego dotyczy: Zachowania dziedzictwa lokalnego, Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2019 poz. 664).

6.Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 293 938,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych):

– publikacje, materiały zachowujące dziedzictwo lokalne, związane z obszarem LGD , w tym w formie elektronicznej (digitalizacja):   84 800,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych),

– zagospodarowanie obiektów dziedzictwa lokalnego: 74 574,00zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote),

– wyposażenie w przedmioty i urządzenia umożliwiające kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów:  134 564,00zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote).

7.Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: 

Wydawanie publikacji, (w tym w formie elektronicznej – digitalizacja), zagospodarowanie infrastruktury stanowiącej dziedzictwo lokalne, wyposażenie/doposażenie lokalnych podmiotów w przedmioty i urządzenia umożliwiające kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów.

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą inicjatywy w zakresie zachowania i promocji kultury lokalnej, w tym: sztuki ludowej, tradycyjnych zawodów, rękodzieła ludowego, produktów i potraw regionalnych, działania wspierające lokalne grupy teatralne, orkiestry, i inne, inicjatywy mające na celu odtworzenie zwyczajów, pieśni, legend, obrzędów charakterystycznych dla obszaru PROWENT.

8.Termin realizacji zadania:

od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

9.Warunki udzielenia wsparcia:

9.1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków:

a)    złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

b)    zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

c)    zgodność zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

d)     zgodności terminu realizacji zadania w ramach projektu grantowego z ogłoszeniem o naborze wniosków.

9.2. Zgodność zadania z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów).

9.3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

9.4.Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 9 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

10.Kryteria wyboru operacji

Aby zadanie zostało wybrane do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR (zgodnie z zał. nr 2) oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie wniosków o powierzenie grantów wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 30 punktów. Zadanie aby mogło zostać wybrane do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 9 pkt.

11.Wymagane dokumenty

11.1. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami.

11.2.Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o powierzenie grantu.

11.3. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

12.Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru: 

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

a)      formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu,

b)      Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania,

c)       lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,

d)       Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli.

dostępne są na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania – www.lgdprowent.mielec.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

a) formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu

b) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

c) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów

d) Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli

Załaczniki do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 doc Ogłoszenie o naborze 1-2020-G 71 KB 336
2 doc Zał. nr 1 cele wskaźniki (1-2020-G) 91 KB 322
3 doc Zał. nr 2 Karta oceny wstępnej (1-2020-G) 124 KB 330
4 doc Zał. nr 3 KOO projekt grantowy (1-2020-G) 120 KB 337
Skip to content