Aktualności

ByLGD Prowent

Podsumowanie naborów w ramach wdrażania LSR PROWENT w perspektywie finansowej 2014-2020

     LSR w ramach PROW na lata 2014-2020 opracowana została przy współpracy ze społecznością lokalną i wdrażana była w latach 2016-2024. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana została dla obszaru 11 gmin –  7 gmin powiatu mieleckiego (Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne), 1 gmina powiatu dębickiego (gmina Żyraków), oraz 3 gminy z powiatu dąbrowskiego w województwie małopolskim (gmina Szczucin, Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz). Podstawowym źródłem jej finansowania były środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach zadania LEADER. 

     Wdrażanie LSR odbywało się głównie poprzez ogłaszanie naborów wniosków oraz działania animacyjne LGD. W strategii zostały ściśle określone cele i przedsięwzięcia w oparciu o które ogłaszane były nabory wniosków. Początkowo budżet LSR wynosił 11 400 000,00 mln zł. W trakcje realizacji Strategii Lokalna Grupa Działania korzystała z pojawiających się możliwości ubiegania się o dodatkowe środki prowadzące do zwiększania budżetu LSR. Dzięki przeliczeniu budżetu LSR z waluty PLN na EURO powstała możliwość zwiększenia budżetu LSR wykorzystując powstałe w wyniku wdrażania LSR różnice kursowe. W wyniku przeprowadzonych działań związanych z aktualizacją LSR, w połowie roku 2021 do budżetu LSR trafiło ponad 236 tys. euro, pochodzących z oszczędności wynikających z przewalutowania. W czerwcu 2021 roku w związku ze zmianami w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 i wydłużeniem okresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, LGD ubiegała się o dodatkowe wsparcie w wysokości 888 tys. euro, które  przeznaczone zostało w 35% na działania związane z podjęciem działalności gospodarczej, pozostałe środki – na inwestycje w obiekty dziedzictwa kulturowego i infrastrukturę rekreacyjno- turystyczną. Ostatecznie budżet na realizację LSR wynosił 3 738 000,00 mln euro, co przy kursie 4 zł/euro stanowiło kwotę 14 952 000 mln zł. Przeznaczony był na działania związane z wspieraniem i rozwojem przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR, tworzeniem dodatkowych miejsc pracy, rozwojem infrastruktury rekreacyjno- turystycznej, kulturalnej i zachowaniem dziedzictwa lokalnego (działanie 19.2.). Wnioskować o pomoc finansową ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju mogły osoby prawne, osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W ramach wdrażania ze środków LSR PROW 2014-2020 zrealizowano 42 nabory wniosków.

     Rada LGD PROWENT oceniła na zgodność z LSR 214 wniosków,  w ramach podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, pozostałych operacji konkursowych (infrastruktura kulturalna, rekreacyjna, dziedzictwo kulturowe i historyczne, Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych). Ponadto Rada LGD PROWENT oceniła na zgodność z LSR 64 wnioski o powierzenie grantów, wszystkie wnioski zostały wybrane.

Stan realizacji LSR w ramach PROW 2014-2020 na koniec II kwartału 2024r.:

158 podpisanych umów o przyznanie pomocy, w tym 4 projekty grantowe:

– „Wzmocnienie kapitału społecznego oraz promowanie obszaru LGD PROWENT poprzez realizację inicjatyw o charakterze edukacyjno-szkoleniowym i wydarzeń promocyjnych, kulturowych, rekreacyjnych”,

– „Realizacja przedsięwzięć i inwestycji służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego wdrażaniem LSR LGD PROWENT, w tym produktów lub usług lokalnych”,

– „Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej z obszaru LGD poprzez organizację konkursów, warsztatów, wystaw, wyjazdów studyjnych o tematyce bezpośrednio dotyczącej ochrony środowiska i OZE”, 

– „Promocja obszaru objętego LSR PROWENT poprzez realizację inicjatyw upowszechniających lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne”.

 

Zrealizowane projekty:

56 operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej na kwotę 800 952,48 €,

24 operacje w ramach rozwijania działalności gospodarczej na kwotę 797 262,15 €, 

1 operacja w ramach podejmowania działalności gospodarczej w zakresie rolno-spożywczym na kwotę 23 250,65 €,

– 1 operacja w ramach  rozwijania działalności gospodarczej w zakresie rolno-spożywczym na kwotę 64 402,56 €,

15 obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na kwotę 296 416,77 €,

8 obiektów kulturalnych na kwotę 237 825,99 ,

46 obiektów ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej na kwotę 1 234 533,80 €,

3 obiekty CWOP podmiotów ekonomii społecznej i grup defaworyzowanych na kwotę 62 463,67 €,

4 projekty grantowe (szkolenia/ imprezy aktywizacyjne na kwotę 165 031,73 ).

 

Realizacja konkursów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju umożliwiła utworzenie nowych miejsc pracy, doposażenie w nowy sprzęt i urządzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zabezpieczenie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD, rozpowszechnianie wiedzy o lokalnych zasobach i sposobach, integrację mieszkańców w ramach organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych, wzmocnienie potencjału organizacji społecznych przez organizację szkoleń i spotkań tematycznych. Zrealizowane projekty w widoczny sposób podniosły, jakość życia mieszkańców, wpłynęły na polepszenie standardu ich życia, podniosły atrakcyjność gmin, wpłynęły na zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców, poprawiły, jakość ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej.

W ramach wdrażania LSR został również zrealizowany projekty współpracy: w ramach podziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 na kwotę 228 000,00zł (kwota dla LGD PROWENT). Projekt współpracy pt. „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku” oparty został o zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego i materialnego. Projekt zrealizowany został wspólnie z pięcioma  Lokalnymi Grupami Działania. Założeniem było: utworzenie produktu turystycznego budowanego w oparciu o dziedzictwo kulturowe i bogactwo kulinarne obszaru – szlak kulinarno-turystyczny.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które były zaangażowane w realizację i wdrażanie LSR, szczególne podziękowania składamy mieszkańcom, beneficjentom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym działającym na naszym obszarze LSR.

Zapraszamy do podjęcia współpracy z LGD w nadchodzącej perspektywie na lata 2023-2027 i liczymy na kolejne ciekawe pomysły przyczyniające się do rozwoju obszaru PROWENT.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Materiał opracowany przez Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekonomika- Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

poddziałanie 19. 4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ByLGD Prowent

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

tel. 17 773 18 90

e-mail: biuro@lgdprowent.pl

www.lgdprowent. pl

          

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania, z siedzibą ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, ogłasza rekrutację na stanowisko pracy: KIEROWNIK BIURA

 

Na wolne stanowisko pracy w biurze LGD PROWENT kandydować może osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. posiada wyższe wykształcenie,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

Cel stanowiska: całościowe zarządzanie biurem

 

Zakres obowiązków:

 1. Podział zadań przy realizacji projektów.
 2. Nadzór nad realizacją zadań we wszystkich fazach ich realizacji.
 3. Ustalanie harmonogramu realizacji działań i harmonogramów pracy personelu biura.
 4. Rekomendowanie zawarcia umów z wykonawcami poszczególnych zadań.
 5. Dbanie o terminowość przekazywanych sprawozdań do Instytucji Wdrażającej
  i  organów LGD Prowent
 6. Koordynacja przepływu informacji pomiędzy Zarządem LGD, Organem decyzyjnym a Biurem LGD.
 7. Nadzorowanie wydatków i przepływów finansowych.
 8. Organizowanie spotkań oraz współpraca z partnerami projektu i instytucjami.
 9. Odpowiedzialność i nadzorowanie zatrudnienia pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy
  i aktualnymi przepisami.
 10. Dbanie o stosowne działania informacyjno – promocyjne wg Planu Komunikacji. 
 11. Nadzór i kontrola  projektów grantowych.

 

Zakres odpowiedzialności: Kierownik biura ponosi odpowiedzialność za sprawność i realizację wszelkich prac wykonywanych przez biuro LGD

 

Wymagane kwalifikacje na stanowisko: Kierownika biura

Wykształcenie*: wyższe

Doświadczenie*: udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu   

Wymagania formalne (w tym kursy, szkolenia, certyfikaty)*: bardzo dobra znajomość dokumentacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji europejskich oraz procesu decyzyjnego UE

 

Umiejętności:

 1. Znajomość języka obcego: znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.
 2. Znajomość obsługi komputera: bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych, Pakietu MS Office.
 3. Kluczowe umiejętności*: aktywne uczestnictwo w schemacie Leader, praca na stanowiskach związanych z kierowaniem / zarządzaniem zespołem, praca w LGD,  w tym w organach.
 4. Dodatkowe kompetencje: znajomość ustawy prawo o stowarzyszeniach, doświadczenie w rozliczaniu projektów, znajomość procedur i ustaw, KPA, PZP.
 5. Inne umiejętności: sprawne zarządzanie informacją.

* nieuzyskanie punktów w kryterium wykształcenie, doświadczenie, wymagania formalne(w tym kursy, szkolenia, certyfikaty) oraz kluczowe umiejętności eliminuje kandydata do stanowiska.

 

Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat
 2. Miejsce pracy: siedziba LGD PROWENT – ul. Sienkiewicza 1, 39- 300 Mielec

 

Wymagane dokumenty

Do konkursu dopuszczani są wyłącznie ci kandydaci, którzy złożą w terminie wszystkie dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze, tj.:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;
 5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”

 

Opis stanowiska wraz z zakresem czynności oraz wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, wiedzy i umiejętności zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia tj. Opis stanowiska pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 11.07.2024r. w Biurze Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania, ul . Sienkiewicza 1 39-300 Mielec

w godzinach pracy Biura: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00,

tel. (17) 773-18-90.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy przekazać w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem stanowiska pracy i adresu zwrotnego kandydata aplikującego wraz z telefonem (wyklucza się przesyłanie ofert drogą elektroniczną).

 

Konkurs na stanowiska pracy w LGD PROWENT jest dwuetapowy:

I etap konkursu: po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, Komisja dokonuje oceny formalnej ofert (kompletność wymaganych dokumentów), odrzucając oferty niespełniające ustalonych wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty formalnie będą poprawne zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

II etap konkursu: każdą z zakwalifikowanych do II etapu konkursu osób Komisja zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, powiadamiając kandydata telefonicznie o terminie, miejscu i godzinie rozmowy. Wybrany kandydat na stanowisko jest niezwłocznie zawiadamiany o tym fakcie w stosowny sposób, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty podjęcia ostatecznej decyzji.

 

 

Mielec, 01.07.2024r.

ByLGD Prowent

Uroczyste wręczenie nagród w ramach Konkursu plastyczno – fotograficznego „Najpiękniejszy zakątek obszaru LGD PROWENT”

     Dnia 20.06.2024 roku o godz. 13.00 na terenie obiektu Ostoja SłowiAnka w Brzyściu Gmina Gawłuszowice odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu plastyczno-fotograficznego „Najpiękniejszy zakątek obszaru LGD PROWENT”, zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „PROWENT”. Dodatkową atrakcją spotkania było zwiedzanie ZWIERZYŃCA usytuowanego na terenie obiektu.

Nagrody uroczyście wręczał Prezes Zarządu LGD PROWENT Pan Michał Deptuła, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i pogratulował pięknych prac konkursowych.

Zadanie konkursowe polegało na tym, aby w jak najciekawszy sposób przedstawić ciekawe miejsce / zakątek obszaru LGD PROWENT, fragment charakterystycznej architektury, krajobrazu lub zachowań ludzkich związanych z wypoczynkiem, rekreacją, z tradycją i dawnymi zwyczajami.

Dzieci najczęściej rysowały lokalne zabytki, kapliczki, kościoły, miejsca pamięci, miejsca rekreacyjno- turystyczne (place zabaw, parki, ogrody, lasy), fragmenty architektury obszaru, np. mosty. Podobnie w II kategorii wiekowej (zdjęcia) najwięcej prac przedstawiało fragmenty architektury (mosty), miejsca pamięci, zabytki, figurki, kapliczki, kościoły, miejsca wypoczynku i rekreacji obszaru PROWENT typu plaża na zakolu wiślanym, brzeg Wisły, stawy, rozlewiska.

Dzieci wykazały się ogromną wyobraźnią, pomysłowością, zastosowały różnorodne techniki i materiały plastyczne.

Komisja konkursowa miała nie lada problem z wyłonieniem najlepszych prac, gdyż poziom konkursu był bardzo wysoki.  Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: I – do 9 roku życia i II – od 10 do 16 roku życia. Komisja konkursowa wybrała laureatów oraz ze względu na dużą ilość prac przyznała specjalne wyróżnienia w I i II  kategorii wiekowej.

Wszystkim uczestnikom konkursu, ich rodzicom i pedagogom jeszcze raz gratulujemy. Dziękujemy za udział w konkursie  i włożony wysiłek w wykonanie prac.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach

ByLGD Prowent

Ankiety – doradztwo oraz animacja lokalna i współpraca

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiet, których celem jest określenie jakości i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD PROWENT na lata 2014-2020 oraz animacji lokalnej i współpracy. Ankiety należy wypełnić w terminie do 30.06.2024r.

Ankiety można wypełnić pod linkiem:

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/ankiety/

 

 

Dziękujemy za poświęcony czas.

ByLGD Prowent

Konkurs plastyczno – fotograficzny „Najpiękniejszy zakątek obszaru LGD PROWENT” rozstrzygnięty

     Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród w ramach konkursu plastyczno-fotograficznego „Najpiękniejszy zakątek obszaru LGD PROWENT”, zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „PROWENT”, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 13.00. Miejsce spotkania: Ostoja SłowiAnka, Brzyście 35, 39-307 Gawłuszowice.

Na uroczyste rozdanie nagród zapraszamy laureatów i osoby wyróżnione wraz z rodzicami/ opiekunem. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie ZWIERZYŃCA usytuowanego na terenie obiektu.

Dziękujemy wszystkim przedszkolom, szkołom, wychowawcom, dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie a przede wszystkim dzieciom za wykonanie prac.

Prace przedstawiały elementy architektury, krajobrazu, lokalne zabytki, miejsca pamięci, miejsca rekreacyjno- turystyczne obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT”.

Bardzo się cieszymy z ilości nadesłanych prac, otrzymaliśmy ich łącznie ponad 190. Oznacza to, że idea konkursu dotarła do wielu osób. Wszystkie prace były fantastyczne, widać w nich było serce, zaangażowanie i emocje.

Wszystkie prace, które od Państwa otrzymaliśmy były niezwykłe – ujęły nas starannością i zaangażowaniem, z jakim zostały wykonane oraz oryginalnością pomysłu, były interesujące pod względem plastycznym.

Raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie  i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Poniżej zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac

ByLGD Prowent

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru operacji – PS WPR oraz EFS +

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania PROWENT zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji – PS WPR

Projektowane kryteria wyboru operacji w ramach PS WPR będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową operacji, które polegają na:

– Podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (P.1.4. Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, P.1.5. Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby w niekorzystnej sytuacji)

 – Rozwijaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (P.1.6. Wsparcie inwestycyjne dla firm z obszaru Prowent)

 – Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi (P.1.1. Inwestycje, zagospodarowanie lub poprawa dostępności do infrastruktury publicznej, społecznej, rekreacyjnej oraz zwiększenie estetyki miejscowości, P.2.1. Ochrona / zachowanie / wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego).

Projektowane kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą ubiegać się o realizację zadań ze środków PS WPR w ramach przedsięwzięć: P.1.3. Organizacja wydarzeń / wsparcie inicjatyw integrujących lokalną społeczność, P.2.2. Zakup wyposażenia lub organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji – EFS +

Projektowane kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą się ubiegać o realizację zadań ze środków EFS+ w ramach przedsięwzięć: P.1.2. Wsparcie społeczne świadczone w społeczności lokalnej, P.3.1.Rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną, P.3.2.Wsparcie jakości edukacji.

 

Państwa opinia jest dla nas ważna i pozwoli na stworzenie optymalnego kształtu lokalnych kryteriów wyboru. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie udostępnionego formularza zgłaszania uwag. Uwagi do proponowanych lokalnych kryteriów wyboru prosimy przesyłać na adres email: biuro@lgdprowent.pl w terminie do 24.05.2024r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (17) 773 18 90.

 

ByLGD Prowent

👉Zapraszamy na bezpłatne Spotkanie informacyjne “Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”! w Mielcu! – udostępnienie informacji

👉Spotkanie odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9 w Mielcu, w godzinach 11:00 – 13:00.

👉Spotkania informacyjne skierowane są do osób powyżej 18 roku życia, które zamieszkują i chcą prowadzić działalność na terenie województwa podkarpackiego.

👉Na spotkanie obowiązuje rejestracja!!!

Rejestracja na spotkania odbywa się poprzez wypełnienie wybranego formularza zgłoszeniowego, który znajduje się poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/component/rsform/form/39:22-05-2024-r-mielec?Itemid=487

👉Szczegółowe informacje o spotkaniu dostępne są pod poniższym linkiem:

https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/spotkania-informacyjne/2184-fundusze-europejskie-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej

ByLGD Prowent

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia

wielu radosnych i ciepłych chwil,

odpoczynku w rodzinnej atmosferze

oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym

Zarząd oraz pracownicy Biura LGD PROWENT

Partnerstwo dla  Rozwoju Obszarów Wiejskich  Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT”

Lokalna Grupa Działania

 

 

Skip to content