III Grant

Autor: LGD Prowent Utworzony:19 sierpnia 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej z obszaru LGD poprzez organizację konkursów, warsztatów, wystaw, wyjazdów studyjnych o tematyce bezpośrednio dotyczącej ochrony środowiska i OZE”  mająca na celuPopularyzacja wiedzy wśród mieszkańców LGD PROWENT na temat ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii poprzez realizację konkursów, warsztatów, wystaw i wyjazdów studyjnych”

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Umowa z UM  nr 01272-6935-UM0922224/20 z dnia 19.08.2020r.

 

L.p.

 

 

Tytuł

 

 

Grantobiorca

 

Kwota grantu
(w zł)

1.       

Wyjazd studyjny dotyczący ekologii, OZE i optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego  

Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie „GRACJA”

25 066,00

2.       

Wyjazd Studyjny pn. “OZE i ekologia w praktyce”

Gmina Przecław

10 000,00

3.       

Konkurs ekologiczny o odnawialnych źródłach energii “Dzieci ze słoneczną energią!” wraz z wystawą pokonkursową

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Smęgorzowie

5 500,00

4.       

Wyjazd studyjny: zastosowanie odnawialnych źródeł energii w praktyce

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej

15 300,00

5.       

Spotkania z odnawialnymi źródłami energii

Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki

9 555,00

6.       

Wyjazd studyjny: zastosowanie odnawialnych źródeł energii w praktyce

Gmina Szczucin

15 300,00

7.       

Wystawa i warsztaty pt.: “Ekologia na co dzień”  

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemienicy

11 911,00

8.       

Wyjazd studyjny pt. “Odnawialne źródła energii”

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich ”Frezja”

8 396,00

9.       

Wystawa i warsztaty pt.: “Z ekologią na ty”

Stowarzyszenie “RAZEM ZDZIAŁAMY WIĘCEJ”

12 000,00

10.   

Wyjazd studyjny dotyczący ekologii, OZE i optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich OSADA

14 470,00

                                                                                                                                        Razem   127 498,00

Skip to content