Nabór 1/2017/G

Autor: LGD Prowent Utworzony:1 lutego 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka –Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin:

Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków

ogłasza nabór WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie:

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2 Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, promocyjnym, kulturowym, rekreacyjnym, w celu zwiększenia integracji społeczności lokalnej w tym grup defaworyzowanych

1.Termin składania wniosków:

od 16 października 2017 r. do 30 października 2017 r.

2.Miejsce składania wniosków:

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika Nauka Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania”, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

w godzinach:

w poniedziałek od 7.30 do 16.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

w piątek od 7.30 do 15.00

3.Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD.

4.Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Refundacja – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

5.Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2 Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, promocyjnym, kulturowym, rekreacyjnym, w celu zwiększenia integracji społeczności lokalnej w tym grup defaworyzowanych

Zakres tematyczny projektu grantowego dotyczy:

1. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

2. zachowania dziedzictwa lokalnego,

3. promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 5, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772, z późn. zm.).

6.Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 180 500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych):

– wydarzenia promocyjne, historyczne, kulturalne, rekreacyjne: 104 500,00 zł (słownie: sto cztery tysiące pięćset złotych),

– inicjatywy edukacyjno- szkoleniowe: 76 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

7.Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, promocyjnym, kulturowym, rekreacyjnym, w celu zwiększenia integracji społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych. Przedsięwzięcia wzmacniające kapitał społeczny, organizacja czasu wolnego dla mieszkańców, stowarzyszeń, włączenie grup defaworyzowanych w życie kulturalne obszaru LGD. Dzięki temu przedsięwzięciu wzrośnie zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój obszaru, stworzone zostaną warunki dla większej aktywności i inicjatyw podejmowanych na terenach wiejskich sprzyjających integracji i aktywizacji społecznej szczególnie grup defaworyzowanych.

8.Termin realizacji zadania:

od 18 maja 2018 r. do 17 września 2018 r.

9.Warunki udzielenia wsparcia:

9.1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków:

a)            złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

b)           zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

c)            zgodność zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

d)           zgodności terminu realizacji zadania w ramach projektu grantowego z ogłoszeniem o naborze wniosków.

9.2. Zgodność zadania z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów).

9.3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

9.4.Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 9 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

10.Kryteria wyboru operacji

Aby zadanie zostało wybrane do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie wniosków o powierzenie grantów wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 30 punktów. Zadanie aby mogło zostać wybrane do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 9 pkt.

11.Wymagane dokumenty

11.1. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami.

11.2.Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o powierzenie grantu.

11.3. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

12.Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

a) formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu,

b) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania,

c) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,

d) Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli.

dostępne są na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania – www.lgdprowent.mielec.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

a) formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu

b) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

c) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów

d) Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli

Załaczniki do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie o naborze 1-2017-G 359 KB 312
2 doc zał nr 1 cele wskaźniki (1-2017-G) 91 KB 306
3 doc zał nr 2 KOO projekt grantowy (1-2017-G) 120 KB 310
Skip to content