Projekt Współpracy KADR

Autor: LGD Prowent Utworzony:1 lutego 2021

Kino Aktywizujące Działania Regionalne

Projekt współpracy pod akronimem „KADR”

Opis operacji                       

Projekt miał na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszarów 3 LGD poprzez przygotowanie i realizację seansów filmowych głównie w plenerze. Ideą projektu było przygotowanie takiej oferty, aby zainteresowała nie tylko samych mieszkańców ale przyciągnęła turystów i zaciekawiła osoby, które znajdą się na tym terenie tylko „przejazdem”. W ramach projektu planowane były projekcje filmów zróżnicowanych tematycznie, według różnych gatunków
i z przeznaczeniem dla różnych grup społecznych i wiekowych. Wśród tytułów znalazły się zarówno nowości jak i stare, dobrze znane filmy. Seanse odbywały się głównie weekendami  (soboty i niedziele a w razie potrzeby również w piątki) we wszystkich gminach należących do LGD według przygotowanego harmonogramu (w załączeniu). Każdorazowo przed projekcją były rozwieszane plakaty  z datą, miejscem i tytułem filmu, dodatkowo wszystkie te informacje pojawiały się na portalu społecznościowym, co znacznie ułatwiało przekazywanie informacji o projekcie szczególnie młodym osobom. Każdą projekcję filmu głównego poprzedzał krótki filmik związany z samym projektem współpracy, zasobach poszczególnych LGD, dobrych praktykach i ciekawostkach, które zachęcały widzów do bliższego zapoznania się z zakątkami poszczególnych LGD oraz możliwością atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w tych miejscach. Przekaz filmowy w zakresie dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań w partnerskich LGD w obszarze turystyki pozytywnie wpłyną na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych do działań na rzecz dobra wspólnego. W następnej kolejności odbywały się projekcje filmu zakupionego u dystrybutora. Łącznie w 3 LGD zrealizowano 92 projekcje filmów. Tytuły filmów były dobierane i kupowane wspólnie przez wszystkich Partnerów. Dodatkowo wszystkie LGD zorganizowały Maraton Filmowy – 16 projekcji (wspólna impreza), w którym wykorzystane zostały wszystkie zakupione komplety sprzętu. Wspólnie spędzone popołudnie czy wieczór pozytywnie wpłynęły nie tylko na wewnętrzną integrację mieszkańców LGD, ale zainteresowały osoby spoza LGD do odwiedzania ciekawych miejsc w poszczególnych lokalnych grupach działania. W celu wypromowania działań projektowych zostały zakupione gadżety promocyjne dla wszystkich grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli) oraz plakaty informacyjne. Dodatkowo opracowana i wydana została publikacja (album) zawierający informacje o atrakcjach turystycznych 3 LGD. Na zakończenie realizacji projektu została zorganizowana konferencja podsumowująca. Całość działań zaplanowanych w projekcie była tak przygotowana by wzajemnie tworzyły przedsięwzięcie ukierunkowane na sukces czyli osiągnięcie zarówno celu głównego projektu jak i celów szczegółowych.

Grupa docelowa

Grupę docelową, do której skierowany był projekt współpracy można bardzo ogólnie określić jako lokalni mieszkańcy, a wśród nich: kobiety, mężczyźni, młodzież, dzieci, osoby starsze a nawet osoby niepełnosprawne.  Wszystkie wymienione grupy społeczne charakteryzuje utrudniony dostęp do dóbr kultury, małe zróżnicowanie możliwości spędzania wolnego czasu ze względu na miejsce zamieszkania. Obszary wiejskie nadal cechuje mała liczba miejsc i niewielka różnorodność rozrywek, o ile funkcjonujące placówki szkolne i instytucje kulturalne na wsi przygotowują propozycje spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, o tyle występuje bardzo mała ilość propozycji dla osób dorosłych i starszych. Oczywiście corocznie organizowane są w poszczególnych gminach dożynki, czasami okazjonalne uroczystości np. dzień kobiet, dzień babci i dziadka, ale wszystkie tego typu inicjatywy są do siebie podobne. Nie ma natomiast żadnych propozycji spędzania wolnego czasu związanych z filmem i teatrem. Z uwagi na odległości dzielące obszary wiejskie i ośrodki miejskie dysponujące kinami w/w grupy społeczne rzadko kiedy korzystają z ich propozycji. Dzieci i młodzież nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do ośrodków miejskich w dogodnych godzinach popołudniowych, jeśli chcą z takiej oferty skorzystać są uzależnione od osób dorosłych, które będą mogły ich zawieść i przywieść. Osoby dorosłe (kobiety i mężczyźni) bardzo często dysponują zbyt małą ilością wolnego czasu by przeznaczyć go zarówno na film jak i dojazd do kina. W przypadku osób starszych jak i niepełnosprawnych te możliwości są jeszcze bardziej ograniczone. 

Realizacja projektu współpracy nie tylko wprowadziła nową propozycję kulturalną na obszary wiejskie, ale także dopasowała ją do konkretnych grup społecznych. Projekt był tak przygotowany aby działania w nim realizowane objęły jak najszerszą grupę osób i jak najszerszą grupę osób zintegrowały.                                                                                

 Miejsce i termin realizacji operacji

Projekt został zrealizowany we wszystkich gminach należących do trzech LGD, w zależności od wielkości i zainteresowania tematyką filmową przeprowadzone zostały średnio 2-6 pokazów w każdej gminie. Projekcje filmowe odbywały się głównie w soboty lub niedziele w okresie letnim w miejscach ogólnodostępnych wykorzystując do tego celu zasoby poszczególnych gmin w postaci boisk sportowych typu ORLIK, parków sal widowiskowych w GOK-ach  i świetlicach wiejskich.

Wartość dodana projektu:

• wykreowanie na nowo idei wspólnego oglądania filmów (nawiązanie do lat 70 – 80 – przypomnienie tradycji kin objazdowych. Kino objazdowe przeżywało swoje „5 minut” w Polsce w latach 60. i 70.  Wszystkie partnerskie LGD posiadają historię kin objazdowych na swoim terenie. Na początku XX. wieku, różnego rodzaju przedsiębiorcy zaczęli organizować pokazy filmowe, podczas tzw. burd jarmarcznych, w namiotach wędrownych demonstratorów i cyrków lub na zapleczach sklepów. W 1900 roku oficjalnie powstał zawód tzw. przedsiębiorcy kinowego. Posiadał on zwykle jeden aparat projekcyjny i zapas filmów, które wyświetlał najczęściej podczas letnich zabaw plenerowych. Kino objazdowe pełniło w tamtych czasach różne funkcje – zarówno rozrywkowe, jak i edukacyjne. Jego popularność sprawiła, że z czasem zaczęło pojawiać się coraz więcej kin stacjonarnych, co automatycznie stało się początkiem końca kin objazdowych. Najczęściej pokazy filmowe kina plenerowego organizowane były na rynku w Radomyślu Wielkim, Dąbrowie Tarnowskiej i Przecławiu (LGD PROWENT), w Pruchniku i Kańczudze (Z Tradycją w Nowoczesność), Białobrzegi (Ziemia Łańcucka)).

• zwiększenie aktywności społeczności lokalnej poprzez prezentację dobrych praktyk w ramach Kroniki filmowej (przedstawienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych na obszarach partnerskich LGD zachęciło do pracy na rzecz własnego środowiska i wprowadzania nowych rozwiązań i pomysłów zaczerpniętych z  organizacji i instytucji znajdujących się w innych LGD).

Załaczniki do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pptx KADR - Prezentacja o projekcie 13 MB 340
2 pdf KADR album 29 MB 306
Skip to content