Nabór 2/2022

Autor: LGD Prowent Utworzony:30 listopada 2022

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka -Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin:

Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków

 

Ogłasza nabór wniosków o udzielnie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej

 

 

 1. Termin składania wniosków:

 

od 15 grudnia 2022 r. do 29 grudnia 2022 r.

 

 1. Miejsce składania wniosków:

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania”, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

w godzinach: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

 

 1. Forma złożenia wniosku:

 

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonych do nich wersji elektronicznych na nośniku CD/DVD. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

 

 1. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii w wysokości:

100 000,00 zł dotyczy działalności produkcyjnej, co przy kursie 4 PLN/EUR wynosi 25 000 EURO

80 000,00 zł w przypadku pozostałych działalności nieprodukcyjnych (np. usługi, handel) co przy kursie 4 PLN/EUR wynosi 20 000 EURO

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych

 1. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.1 Tworzenie miejsc pracy w wyniku podejmowania działalności gospodarczej

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Podejmowania działalności gospodarczej – zgodnie
z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 664  z późn. zm.).

 1. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  86 744,71 €,  co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 346 978,84 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 84/100)

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

7.1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków:

 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 4. spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia (załączenie oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Załącznik numer 5 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

7.2. Zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków).

7.3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

7.4 Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 9 pkt.

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 30 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 9 pkt.

 1. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

9.1. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia).

9.2. Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan – 2 szt.

9.3. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy – załącznik nr 5 do ogłoszenia nr 2/2022.

9.4. Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności  z LSR- spis stanowi załącznik nr 4 do głoszenia nr 2/2022.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

 1. formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,
 2. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania”,
 3. lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,
 4. procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

dostępne są na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania – www.lgdprowent.pl w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

oraz

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [link a) poniżej]

 

 

      1. a) (Dokumenty zawierające się tylko w: II  Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

 

 

 1. b) Lokalna Strategia Rozwoju

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/lsr-2014-2020/

 

 1. c) Lokalne Kryteria Wyboru

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/procedury/dokumenty-dot-projektow/

 

(Zał. nr 6 LKWO)

 

 1. d) Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/procedury/dokumenty-dot-projektow/

 

 

 

     11. Załączniki:

    1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogóle, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.    

    2. Karta oceny wstępnej.

    3. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

    4 Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR.

         4.1 Oświadczenie o statusie wnioskodawcy.

    5. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

   6 Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO

    7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

    – link do minimis

 

Data publikacji 30.11.2022r.

Skip to content