Aktualności PROW 2014-2020

ByLGD Prowent

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru operacji – PS WPR oraz EFS +

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania PROWENT zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji – PS WPR

Projektowane kryteria wyboru operacji w ramach PS WPR będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową operacji, które polegają na:

– Podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (P.1.4. Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, P.1.5. Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby w niekorzystnej sytuacji)

 – Rozwijaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (P.1.6. Wsparcie inwestycyjne dla firm z obszaru Prowent)

 – Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi (P.1.1. Inwestycje, zagospodarowanie lub poprawa dostępności do infrastruktury publicznej, społecznej, rekreacyjnej oraz zwiększenie estetyki miejscowości, P.2.1. Ochrona / zachowanie / wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego).

Projektowane kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą ubiegać się o realizację zadań ze środków PS WPR w ramach przedsięwzięć: P.1.3. Organizacja wydarzeń / wsparcie inicjatyw integrujących lokalną społeczność, P.2.2. Zakup wyposażenia lub organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji – EFS +

Projektowane kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą się ubiegać o realizację zadań ze środków EFS+ w ramach przedsięwzięć: P.1.2. Wsparcie społeczne świadczone w społeczności lokalnej, P.3.1.Rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną, P.3.2.Wsparcie jakości edukacji.

 

Państwa opinia jest dla nas ważna i pozwoli na stworzenie optymalnego kształtu lokalnych kryteriów wyboru. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie udostępnionego formularza zgłaszania uwag. Uwagi do proponowanych lokalnych kryteriów wyboru prosimy przesyłać na adres email: biuro@lgdprowent.pl w terminie do 24.05.2024r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (17) 773 18 90.

 

ByLGD Prowent

Dobiega końca Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” na lata 2014-2020

     U progu nowej perspektywy finansowej oraz zbliżając się wielkimi krokami do zakończenia PROW 2014-2020, pragniemy Państwu przedstawić podsumowanie dotychczasowego okresu wdrażania LSR oraz plany na nowy okres programowania. Wnioskodawcy w okresie programowania 2014-2020 mogli za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PROWENT ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD PROWENT udało się wykonać wiele inwestycji, przedsięwzięć, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dla przypomnienia w grudniu 2015 roku uchwałą Walnego Zebrania Delegatów przyjęta została Lokalna Strategia Rozwoju, a pół roku później Zarząd LGD podpisał umowę na realizację LSR-u. Umowa z Samorządem Województwa Podkarpackiego pozwalała na wykonanie szeregu projektów inwestycyjnych w gminach i realizację wielu inicjatyw społecznych. Ponadto należy wyraźnie zaznaczyć, że lokalna strategia zapewniła połowę całości środków na działania skierowane do już funkcjonujących na rynku przedsiębiorców oraz osób, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą. Strategia realizowana była poprzez konkursy, projekty grantowe, projekt współpracy „Turystyczny szlak dobrego smaku”.

Strategia z budżetem 4 530 935,00 euro to przede wszystkim wdrażanie trzech celów: I. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, II. Uatrakcyjnienie obszaru pod względem rekreacyjno- turystycznym, kształtowanie postaw proekologicznych, III. Zwiększanie aktywności społecznej poprzez rozwój gospodarczy obszaru PROWENT.

Dotychczas LGD organizowała konkursy z zakresu: podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego – renowacja zabytków, wyposażenie organizacji pozarządowych w przedmioty umożliwiające kultywowanie tradycji, zakup strojów regionalnych. Wnioskodawcy inwestowali w miejsca ważne dla obszaru, w przestrzeń publiczną, rozwój niekomercyjnej infrastruktury – pod tym hasłem powstały: place zabaw, miejsca do rekreacji, tor rowerowy typu pumptrack, ścianka wspinaczkowa, ogród sensoryczny, sala do fitness z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz wyposażono świetlice wiejskie, obiekty kulturalne na potrzeby promocji produktu lokalnego. Te działania wspierają lokalną społeczność i sprawiają, że nasze małe ojczyzny stają się coraz piękniejsze.

 

38 zrealizowanych naborów pozwoliło dofinansować ponad 200 projektów i różnych przedsięwzięć, w tym stworzyć około 100 nowych miejsc pracy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich stał się powszechnym źródłem finansowym zarówno wśród samorządów, parafii, organizacji pozarządowych jak i wśród przedsiębiorców. Efektem przeprowadzonych naborów w ramach wdrażania LSR jest powstanie:

 • ponad 50 nowych firm,
 • rozwój 25 istniejących działalności,
 • 8 przebudowanych obiektów kulturalnych,
 • 15 odnowionych obiektów dziedzictwa lokalnego,
 • ponad 40 nowych i przebudowanych obiektów infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej.

W nowym okresie LSR będzie wielofunduszowa. Poza wsparciem w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich, będziemy korzystać ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+), w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027.

Zapraszamy na stronę internetową www.lgdprowent.pl, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące działalności lokalnej grupy i wszystkie nasze konkursy

ByLGD Prowent

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR 2014-2020

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej (Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 31 maja 2022 r.) prosimy zainteresowane osoby o uzupełnienie ankiety, której celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian jakie zaszły w otoczeniu LGD na skutek realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta jest anonimowa, natomiast wszystkie odpowiedzi przedstawiane są w zestawieniach, tabelach i wykresach zbiorczych. Bardzo prosimy o jednokrotne wypełnienie ankiety wchodząc w link podany poniżej. Odpowiedzi będą zbierane do dnia 5 lutego 2024r. (tj. poniedziałek). Średni czas na wypełnienie ankiety to około 7 – 15minut.

Ankieta w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR 2014-2020

 

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

ByLGD Prowent

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2024

Z dniem 02.01.2024 r. ogłaszamy konkurs w  zakresie tematycznym:

 • 1/2024 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1 Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej, kwota 63 187,89 €, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 252 751,56 zł

Szczegóły dotyczące naborów oraz wszystkie niezbędne dokumenty w ramach poszczególnych przedsięwzięć znajdują się w zakładce:

“Nabory wniosków”/”2024″/”Nabór 1/2024”/

Termin naboru wniosków: od 16 stycznia 2024 r. do 30 stycznia 2024 r.

 

Bardzo ważne!

 

Z uwagi na kończący się okres programowania planując realizację operacji należy pamiętać, iż wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi do dnia  30 czerwca 2024 r.

 

Zapraszamy do udziału.

ByLGD Prowent

Ankiety – doradztwo oraz animacja lokalna i współpraca

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiet, których celem jest określenie jakości i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD PROWENT na lata 2014-2020 oraz animacji lokalnej i współpracy. Ankiety należy wypełnić w terminie do 29.12.2023r.

Ankiety można wypełnić pod linkiem:

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/ankiety/

 

 

Dziękujemy za poświęcony czas.

ByLGD Prowent

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 2014-2020

Zapraszamy do konsultacji społecznych w zakresie aktualizacji LSR 2014-2020

 

Szanowni Państwo,

Członkowie, Delegaci LGD PROWENT

Mieszkańcy obszaru PROWENT

 

LGD PROWENT zaprasza wszystkich mieszkańców, lokalnych liderów społecznych, członków organizacji pozarządowych, rolników, przedsiębiorców do zgłaszania uwag i zmian do LSR na lata 2014-2020.

 

Konsultacje będą dotyczyły aktualizacji kwot (wynikających z oszczędności i różnic kursowych) i wskaźników w ramach przedsięwzięć zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest kolorem. Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD PROWENT i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian.

Zmiana w planie działania polega na przesunięciu „uwolnionych środków” z przedsięwzięcia III.2.1, III.2.2 do przedsięwzięcia II.1.1. Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej gdzie również są oszczędności.

 

Zwracamy się z prośbą o wniesienie uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Wypełniony formularz proponowanych zmian prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdprowent.pl lub złożyć osobiście w Biurze LGD w terminie do 13.12.2023 roku.

 

 

 

W załączeniu:

 • Formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD PROWENT.
 • Załącznik nr 3 do LSR PROWENT 2014-2020 – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu
ByLGD Prowent

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2023

 

Z dniem 07.09.2023 r. ogłaszamy konkurs w  zakresie tematycznym:

 • 1/2023 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1 Rozwój i zachowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej, kwota 38 928,04 €, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 155 712,16 zł

Szczegóły dotyczące naborów oraz wszystkie niezbędne dokumenty w ramach poszczególnych przedsięwzięć znajdują się w zakładce:

“Nabory wniosków”/”2023″/”Nabór 1/2023”/

Termin naboru wniosków: od 25 września 2023 r. do 9 października 2023 r.

Zapraszamy do udziału.

 

 

Data publikacji: 07.09.2023 r.

ByLGD Prowent

Aktualizacja LSR

 

Zapraszamy do konsultacji społecznych w zakresie aktualizacji LSR 2014-2020

 

Szanowni Państwo,

Członkowie, Delegaci LGD PROWENT

Mieszkańcy obszaru PROWENT

 

LGD PROWENT zaprasza wszystkich mieszkańców, lokalnych liderów społecznych, członków organizacji pozarządowych, rolników, przedsiębiorców do zgłaszania uwag i zmian do LSR na lata 2014-2020.

 

Konsultacje będą dotyczyły aktualizacji kwot (wynikających z oszczędności i różnic kursowych) i wskaźników w ramach przedsięwzięć zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest kolorem. Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD PROWENT i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian.

 

Zwracamy się z prośbą o wniesienie uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Wypełniony formularz proponowanych zmian prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdprowent.pl lub złożyć osobiście w Biurze LGD w terminie do 17.08.2023 roku.

 

 

 

W załączeniu:

 • Formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD PROWENT.
 • Załącznik nr 3 do LSR PROWENT 2014-2020 – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

 

 

Skip to content