Nabór 1/2021/G

Autor: LGD Prowent Utworzony:14 lipca 2021

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021/G

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka –Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin:

Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków

ogłasza nabór WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

w zakresie:

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.1 Kultywowanie lokalnych tradycji w oparciu o produkty lokalne poprzez organizację lub uczestnictwo w imprezach, targach, wystawach.

 

1.Termin składania wniosków:

 

od 28.07.2021 r. do 11.08.2021 r.

 

2.Miejsce składania wniosków:

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika Nauka Tradycja „PROWENT”  Lokalna Grupa Działania”, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

w godzinach:

w poniedziałek od 7.30 do 16.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

w piątek od 7.30 do 15.00

 

3.Forma złożenia wniosku:

 

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD.

 

4.Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

 

Refundacja – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

5.Zakres tematyczny operacji:

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.1 Kultywowanie lokalnych tradycji w oparciu o produkty lokalne poprzez organizację lub uczestnictwo w imprezach, targach, wystawach.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego dotyczy: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 664  z późn. zm.).

 

6.Limit środków dostępnych w naborze:

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 36 777,03  €,  co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 147 108,12 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto osiem złotych 12/100)

 

7.Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

 

Organizacja lub uczestnictwo w inicjatywach / imprezach / targach / wystawach kultywujących tradycje w oparciu o produkty lokalne. Organizacja wystaw / stoisk wystawienniczych z szeroko rozumianymi produktami lokalnymi i charakterystycznymi produktami dla poszczególnych miejscowości z obszaru LSR

Poprzez wydarzenia kulturalne (imprezy, targi, wystawy) promujące produkty lokalne będzie można rozpowszechnić i wykorzystać lokalny potencjał kulturowy oraz zaktywizować lokalne społeczności.

 

 

8.Termin realizacji zadania:

 

od 01.02.2022 r. do  30.06.2022 r.

 

9.Warunki udzielenia wsparcia:

 

9.1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków:

 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 3. zgodność zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 4. zgodności terminu realizacji zadania w ramach projektu grantowego z ogłoszeniem o naborze wniosków.

9.2. Zgodność zadania z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów).

9.3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

9.4.Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 9 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

10.Kryteria wyboru operacji

 

Aby zadanie zostało wybrane do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR (zgodnie z zał. nr 2) oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

Lokalne kryteria wyboru w zakresie wniosków o powierzenie grantów wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów.

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 30 punktów. Zadanie aby mogło zostać wybrane do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 9 pkt.

11.Wymagane dokumenty

 

11.1. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami.

11.2.Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o powierzenie grantu.

 

11.3. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 

12.Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

 

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

 1. formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu,
 2. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania,
 3. lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,
 4. Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli.

dostępne są na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania – www.lgdprowent.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.

 1. a) formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji grantu

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/procedury/dokumenty-dot-grantow/

 

 1. b) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/lsr-2014-2020/

 

 1. c) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/procedury/dokumenty-dot-grantow/

 

 1. d) Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantów wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli

https://lgdprowent.pl/prow-2014-2020/procedury/dokumenty-dot-grantow/

 

 

12.Załączniki:

 

 • Zał. nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogóle, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 • Zał. nr 2 – Karta oceny wstępnej.
 • Zał. nr 3 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie wniosków o powierzenie grantów.

 

 

Data publikacji 14.07.2021r.

 

 

Załaczniki do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie o naborze 1-2021-G 201 KB 374
2 doc zał nr 1 cele wskaźniki (1-2021-G) 91 KB 285
3 doc zał nr 2 Karta oceny wstępnej (1-2021-G) 125 KB 294
4 doc zał nr 3 KOO projekt grantowy (1-2021-G) 120 KB 301
Skip to content