Podsumowanie naborów w ramach wdrażania LSR PROWENT w perspektywie finansowej 2014-2020

ByLGD Prowent

Podsumowanie naborów w ramach wdrażania LSR PROWENT w perspektywie finansowej 2014-2020

     LSR w ramach PROW na lata 2014-2020 opracowana została przy współpracy ze społecznością lokalną i wdrażana była w latach 2016-2024. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana została dla obszaru 11 gmin –  7 gmin powiatu mieleckiego (Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne), 1 gmina powiatu dębickiego (gmina Żyraków), oraz 3 gminy z powiatu dąbrowskiego w województwie małopolskim (gmina Szczucin, Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz). Podstawowym źródłem jej finansowania były środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach zadania LEADER. 

     Wdrażanie LSR odbywało się głównie poprzez ogłaszanie naborów wniosków oraz działania animacyjne LGD. W strategii zostały ściśle określone cele i przedsięwzięcia w oparciu o które ogłaszane były nabory wniosków. Początkowo budżet LSR wynosił 11 400 000,00 mln zł. W trakcje realizacji Strategii Lokalna Grupa Działania korzystała z pojawiających się możliwości ubiegania się o dodatkowe środki prowadzące do zwiększania budżetu LSR. Dzięki przeliczeniu budżetu LSR z waluty PLN na EURO powstała możliwość zwiększenia budżetu LSR wykorzystując powstałe w wyniku wdrażania LSR różnice kursowe. W wyniku przeprowadzonych działań związanych z aktualizacją LSR, w połowie roku 2021 do budżetu LSR trafiło ponad 236 tys. euro, pochodzących z oszczędności wynikających z przewalutowania. W czerwcu 2021 roku w związku ze zmianami w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 i wydłużeniem okresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, LGD ubiegała się o dodatkowe wsparcie w wysokości 888 tys. euro, które  przeznaczone zostało w 35% na działania związane z podjęciem działalności gospodarczej, pozostałe środki – na inwestycje w obiekty dziedzictwa kulturowego i infrastrukturę rekreacyjno- turystyczną. Ostatecznie budżet na realizację LSR wynosił 3 738 000,00 mln euro, co przy kursie 4 zł/euro stanowiło kwotę 14 952 000 mln zł. Przeznaczony był na działania związane z wspieraniem i rozwojem przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR, tworzeniem dodatkowych miejsc pracy, rozwojem infrastruktury rekreacyjno- turystycznej, kulturalnej i zachowaniem dziedzictwa lokalnego (działanie 19.2.). Wnioskować o pomoc finansową ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju mogły osoby prawne, osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W ramach wdrażania ze środków LSR PROW 2014-2020 zrealizowano 42 nabory wniosków.

     Rada LGD PROWENT oceniła na zgodność z LSR 214 wniosków,  w ramach podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, pozostałych operacji konkursowych (infrastruktura kulturalna, rekreacyjna, dziedzictwo kulturowe i historyczne, Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych). Ponadto Rada LGD PROWENT oceniła na zgodność z LSR 64 wnioski o powierzenie grantów, wszystkie wnioski zostały wybrane.

Stan realizacji LSR w ramach PROW 2014-2020 na koniec II kwartału 2024r.:

158 podpisanych umów o przyznanie pomocy, w tym 4 projekty grantowe:

– „Wzmocnienie kapitału społecznego oraz promowanie obszaru LGD PROWENT poprzez realizację inicjatyw o charakterze edukacyjno-szkoleniowym i wydarzeń promocyjnych, kulturowych, rekreacyjnych”,

– „Realizacja przedsięwzięć i inwestycji służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego wdrażaniem LSR LGD PROWENT, w tym produktów lub usług lokalnych”,

– „Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej z obszaru LGD poprzez organizację konkursów, warsztatów, wystaw, wyjazdów studyjnych o tematyce bezpośrednio dotyczącej ochrony środowiska i OZE”, 

– „Promocja obszaru objętego LSR PROWENT poprzez realizację inicjatyw upowszechniających lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne”.

 

Zrealizowane projekty:

56 operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej na kwotę 800 952,48 €,

24 operacje w ramach rozwijania działalności gospodarczej na kwotę 797 262,15 €, 

1 operacja w ramach podejmowania działalności gospodarczej w zakresie rolno-spożywczym na kwotę 23 250,65 €,

– 1 operacja w ramach  rozwijania działalności gospodarczej w zakresie rolno-spożywczym na kwotę 64 402,56 €,

15 obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na kwotę 296 416,77 €,

8 obiektów kulturalnych na kwotę 237 825,99 ,

46 obiektów ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej na kwotę 1 234 533,80 €,

3 obiekty CWOP podmiotów ekonomii społecznej i grup defaworyzowanych na kwotę 62 463,67 €,

4 projekty grantowe (szkolenia/ imprezy aktywizacyjne na kwotę 165 031,73 ).

 

Realizacja konkursów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju umożliwiła utworzenie nowych miejsc pracy, doposażenie w nowy sprzęt i urządzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zabezpieczenie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD, rozpowszechnianie wiedzy o lokalnych zasobach i sposobach, integrację mieszkańców w ramach organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych, wzmocnienie potencjału organizacji społecznych przez organizację szkoleń i spotkań tematycznych. Zrealizowane projekty w widoczny sposób podniosły, jakość życia mieszkańców, wpłynęły na polepszenie standardu ich życia, podniosły atrakcyjność gmin, wpłynęły na zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców, poprawiły, jakość ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej.

W ramach wdrażania LSR został również zrealizowany projekty współpracy: w ramach podziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 na kwotę 228 000,00zł (kwota dla LGD PROWENT). Projekt współpracy pt. „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku” oparty został o zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego i materialnego. Projekt zrealizowany został wspólnie z pięcioma  Lokalnymi Grupami Działania. Założeniem było: utworzenie produktu turystycznego budowanego w oparciu o dziedzictwo kulturowe i bogactwo kulinarne obszaru – szlak kulinarno-turystyczny.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które były zaangażowane w realizację i wdrażanie LSR, szczególne podziękowania składamy mieszkańcom, beneficjentom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym działającym na naszym obszarze LSR.

Zapraszamy do podjęcia współpracy z LGD w nadchodzącej perspektywie na lata 2023-2027 i liczymy na kolejne ciekawe pomysły przyczyniające się do rozwoju obszaru PROWENT.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Materiał opracowany przez Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekonomika- Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

poddziałanie 19. 4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Autor

LGD Prowent administrator

Skip to content