OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

ByLGD Prowent

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

tel. 17 773 18 90

e-mail: biuro@lgdprowent.pl

www.lgdprowent. pl

          

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania, z siedzibą ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, ogłasza rekrutację na stanowisko pracy: KIEROWNIK BIURA

 

Na wolne stanowisko pracy w biurze LGD PROWENT kandydować może osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. posiada wyższe wykształcenie,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

Cel stanowiska: całościowe zarządzanie biurem

 

Zakres obowiązków:

 1. Podział zadań przy realizacji projektów.
 2. Nadzór nad realizacją zadań we wszystkich fazach ich realizacji.
 3. Ustalanie harmonogramu realizacji działań i harmonogramów pracy personelu biura.
 4. Rekomendowanie zawarcia umów z wykonawcami poszczególnych zadań.
 5. Dbanie o terminowość przekazywanych sprawozdań do Instytucji Wdrażającej
  i  organów LGD Prowent
 6. Koordynacja przepływu informacji pomiędzy Zarządem LGD, Organem decyzyjnym a Biurem LGD.
 7. Nadzorowanie wydatków i przepływów finansowych.
 8. Organizowanie spotkań oraz współpraca z partnerami projektu i instytucjami.
 9. Odpowiedzialność i nadzorowanie zatrudnienia pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy
  i aktualnymi przepisami.
 10. Dbanie o stosowne działania informacyjno – promocyjne wg Planu Komunikacji. 
 11. Nadzór i kontrola  projektów grantowych.

 

Zakres odpowiedzialności: Kierownik biura ponosi odpowiedzialność za sprawność i realizację wszelkich prac wykonywanych przez biuro LGD

 

Wymagane kwalifikacje na stanowisko: Kierownika biura

Wykształcenie*: wyższe

Doświadczenie*: udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu   

Wymagania formalne (w tym kursy, szkolenia, certyfikaty)*: bardzo dobra znajomość dokumentacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji europejskich oraz procesu decyzyjnego UE

 

Umiejętności:

 1. Znajomość języka obcego: znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.
 2. Znajomość obsługi komputera: bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych, Pakietu MS Office.
 3. Kluczowe umiejętności*: aktywne uczestnictwo w schemacie Leader, praca na stanowiskach związanych z kierowaniem / zarządzaniem zespołem, praca w LGD,  w tym w organach.
 4. Dodatkowe kompetencje: znajomość ustawy prawo o stowarzyszeniach, doświadczenie w rozliczaniu projektów, znajomość procedur i ustaw, KPA, PZP.
 5. Inne umiejętności: sprawne zarządzanie informacją.

* nieuzyskanie punktów w kryterium wykształcenie, doświadczenie, wymagania formalne(w tym kursy, szkolenia, certyfikaty) oraz kluczowe umiejętności eliminuje kandydata do stanowiska.

 

Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat
 2. Miejsce pracy: siedziba LGD PROWENT – ul. Sienkiewicza 1, 39- 300 Mielec

 

Wymagane dokumenty

Do konkursu dopuszczani są wyłącznie ci kandydaci, którzy złożą w terminie wszystkie dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze, tj.:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;
 5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”

 

Opis stanowiska wraz z zakresem czynności oraz wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, wiedzy i umiejętności zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia tj. Opis stanowiska pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 11.07.2024r. w Biurze Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania, ul . Sienkiewicza 1 39-300 Mielec

w godzinach pracy Biura: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00,

tel. (17) 773-18-90.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy przekazać w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem stanowiska pracy i adresu zwrotnego kandydata aplikującego wraz z telefonem (wyklucza się przesyłanie ofert drogą elektroniczną).

 

Konkurs na stanowiska pracy w LGD PROWENT jest dwuetapowy:

I etap konkursu: po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, Komisja dokonuje oceny formalnej ofert (kompletność wymaganych dokumentów), odrzucając oferty niespełniające ustalonych wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty formalnie będą poprawne zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

II etap konkursu: każdą z zakwalifikowanych do II etapu konkursu osób Komisja zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, powiadamiając kandydata telefonicznie o terminie, miejscu i godzinie rozmowy. Wybrany kandydat na stanowisko jest niezwłocznie zawiadamiany o tym fakcie w stosowny sposób, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty podjęcia ostatecznej decyzji.

 

 

Mielec, 01.07.2024r.

Załaczniki do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zał. nr 1 Opis stanowiska pracy - Kierownik biura 38 KB 39

Autor

LGD Prowent administrator

Skip to content