Archiwum miesięczne lipiec 2024

ByLGD Prowent

Podsumowanie naborów w ramach wdrażania LSR PROWENT w perspektywie finansowej 2014-2020

     LSR w ramach PROW na lata 2014-2020 opracowana została przy współpracy ze społecznością lokalną i wdrażana była w latach 2016-2024. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana została dla obszaru 11 gmin –  7 gmin powiatu mieleckiego (Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne), 1 gmina powiatu dębickiego (gmina Żyraków), oraz 3 gminy z powiatu dąbrowskiego w województwie małopolskim (gmina Szczucin, Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz). Podstawowym źródłem jej finansowania były środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach zadania LEADER. 

     Wdrażanie LSR odbywało się głównie poprzez ogłaszanie naborów wniosków oraz działania animacyjne LGD. W strategii zostały ściśle określone cele i przedsięwzięcia w oparciu o które ogłaszane były nabory wniosków. Początkowo budżet LSR wynosił 11 400 000,00 mln zł. W trakcje realizacji Strategii Lokalna Grupa Działania korzystała z pojawiających się możliwości ubiegania się o dodatkowe środki prowadzące do zwiększania budżetu LSR. Dzięki przeliczeniu budżetu LSR z waluty PLN na EURO powstała możliwość zwiększenia budżetu LSR wykorzystując powstałe w wyniku wdrażania LSR różnice kursowe. W wyniku przeprowadzonych działań związanych z aktualizacją LSR, w połowie roku 2021 do budżetu LSR trafiło ponad 236 tys. euro, pochodzących z oszczędności wynikających z przewalutowania. W czerwcu 2021 roku w związku ze zmianami w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 i wydłużeniem okresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, LGD ubiegała się o dodatkowe wsparcie w wysokości 888 tys. euro, które  przeznaczone zostało w 35% na działania związane z podjęciem działalności gospodarczej, pozostałe środki – na inwestycje w obiekty dziedzictwa kulturowego i infrastrukturę rekreacyjno- turystyczną. Ostatecznie budżet na realizację LSR wynosił 3 738 000,00 mln euro, co przy kursie 4 zł/euro stanowiło kwotę 14 952 000 mln zł. Przeznaczony był na działania związane z wspieraniem i rozwojem przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR, tworzeniem dodatkowych miejsc pracy, rozwojem infrastruktury rekreacyjno- turystycznej, kulturalnej i zachowaniem dziedzictwa lokalnego (działanie 19.2.). Wnioskować o pomoc finansową ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju mogły osoby prawne, osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W ramach wdrażania ze środków LSR PROW 2014-2020 zrealizowano 42 nabory wniosków.

     Rada LGD PROWENT oceniła na zgodność z LSR 214 wniosków,  w ramach podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, pozostałych operacji konkursowych (infrastruktura kulturalna, rekreacyjna, dziedzictwo kulturowe i historyczne, Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych). Ponadto Rada LGD PROWENT oceniła na zgodność z LSR 64 wnioski o powierzenie grantów, wszystkie wnioski zostały wybrane.

Stan realizacji LSR w ramach PROW 2014-2020 na koniec II kwartału 2024r.:

158 podpisanych umów o przyznanie pomocy, w tym 4 projekty grantowe:

– „Wzmocnienie kapitału społecznego oraz promowanie obszaru LGD PROWENT poprzez realizację inicjatyw o charakterze edukacyjno-szkoleniowym i wydarzeń promocyjnych, kulturowych, rekreacyjnych”,

– „Realizacja przedsięwzięć i inwestycji służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego wdrażaniem LSR LGD PROWENT, w tym produktów lub usług lokalnych”,

– „Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej z obszaru LGD poprzez organizację konkursów, warsztatów, wystaw, wyjazdów studyjnych o tematyce bezpośrednio dotyczącej ochrony środowiska i OZE”, 

– „Promocja obszaru objętego LSR PROWENT poprzez realizację inicjatyw upowszechniających lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne”.

 

Zrealizowane projekty:

56 operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej na kwotę 800 952,48 €,

24 operacje w ramach rozwijania działalności gospodarczej na kwotę 797 262,15 €, 

1 operacja w ramach podejmowania działalności gospodarczej w zakresie rolno-spożywczym na kwotę 23 250,65 €,

– 1 operacja w ramach  rozwijania działalności gospodarczej w zakresie rolno-spożywczym na kwotę 64 402,56 €,

15 obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na kwotę 296 416,77 €,

8 obiektów kulturalnych na kwotę 237 825,99 ,

46 obiektów ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej na kwotę 1 234 533,80 €,

3 obiekty CWOP podmiotów ekonomii społecznej i grup defaworyzowanych na kwotę 62 463,67 €,

4 projekty grantowe (szkolenia/ imprezy aktywizacyjne na kwotę 165 031,73 ).

 

Realizacja konkursów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju umożliwiła utworzenie nowych miejsc pracy, doposażenie w nowy sprzęt i urządzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zabezpieczenie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD, rozpowszechnianie wiedzy o lokalnych zasobach i sposobach, integrację mieszkańców w ramach organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych, wzmocnienie potencjału organizacji społecznych przez organizację szkoleń i spotkań tematycznych. Zrealizowane projekty w widoczny sposób podniosły, jakość życia mieszkańców, wpłynęły na polepszenie standardu ich życia, podniosły atrakcyjność gmin, wpłynęły na zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców, poprawiły, jakość ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej.

W ramach wdrażania LSR został również zrealizowany projekty współpracy: w ramach podziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 na kwotę 228 000,00zł (kwota dla LGD PROWENT). Projekt współpracy pt. „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku” oparty został o zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego i materialnego. Projekt zrealizowany został wspólnie z pięcioma  Lokalnymi Grupami Działania. Założeniem było: utworzenie produktu turystycznego budowanego w oparciu o dziedzictwo kulturowe i bogactwo kulinarne obszaru – szlak kulinarno-turystyczny.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które były zaangażowane w realizację i wdrażanie LSR, szczególne podziękowania składamy mieszkańcom, beneficjentom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym działającym na naszym obszarze LSR.

Zapraszamy do podjęcia współpracy z LGD w nadchodzącej perspektywie na lata 2023-2027 i liczymy na kolejne ciekawe pomysły przyczyniające się do rozwoju obszaru PROWENT.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Materiał opracowany przez Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekonomika- Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader,

poddziałanie 19. 4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ByLGD Prowent

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

tel. 17 773 18 90

e-mail: biuro@lgdprowent.pl

www.lgdprowent. pl

          

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

 

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania, z siedzibą ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, ogłasza rekrutację na stanowisko pracy: KIEROWNIK BIURA

 

Na wolne stanowisko pracy w biurze LGD PROWENT kandydować może osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. posiada wyższe wykształcenie,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

Cel stanowiska: całościowe zarządzanie biurem

 

Zakres obowiązków:

 1. Podział zadań przy realizacji projektów.
 2. Nadzór nad realizacją zadań we wszystkich fazach ich realizacji.
 3. Ustalanie harmonogramu realizacji działań i harmonogramów pracy personelu biura.
 4. Rekomendowanie zawarcia umów z wykonawcami poszczególnych zadań.
 5. Dbanie o terminowość przekazywanych sprawozdań do Instytucji Wdrażającej
  i  organów LGD Prowent
 6. Koordynacja przepływu informacji pomiędzy Zarządem LGD, Organem decyzyjnym a Biurem LGD.
 7. Nadzorowanie wydatków i przepływów finansowych.
 8. Organizowanie spotkań oraz współpraca z partnerami projektu i instytucjami.
 9. Odpowiedzialność i nadzorowanie zatrudnienia pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy
  i aktualnymi przepisami.
 10. Dbanie o stosowne działania informacyjno – promocyjne wg Planu Komunikacji. 
 11. Nadzór i kontrola  projektów grantowych.

 

Zakres odpowiedzialności: Kierownik biura ponosi odpowiedzialność za sprawność i realizację wszelkich prac wykonywanych przez biuro LGD

 

Wymagane kwalifikacje na stanowisko: Kierownika biura

Wykształcenie*: wyższe

Doświadczenie*: udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu   

Wymagania formalne (w tym kursy, szkolenia, certyfikaty)*: bardzo dobra znajomość dokumentacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji europejskich oraz procesu decyzyjnego UE

 

Umiejętności:

 1. Znajomość języka obcego: znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.
 2. Znajomość obsługi komputera: bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych, Pakietu MS Office.
 3. Kluczowe umiejętności*: aktywne uczestnictwo w schemacie Leader, praca na stanowiskach związanych z kierowaniem / zarządzaniem zespołem, praca w LGD,  w tym w organach.
 4. Dodatkowe kompetencje: znajomość ustawy prawo o stowarzyszeniach, doświadczenie w rozliczaniu projektów, znajomość procedur i ustaw, KPA, PZP.
 5. Inne umiejętności: sprawne zarządzanie informacją.

* nieuzyskanie punktów w kryterium wykształcenie, doświadczenie, wymagania formalne(w tym kursy, szkolenia, certyfikaty) oraz kluczowe umiejętności eliminuje kandydata do stanowiska.

 

Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat
 2. Miejsce pracy: siedziba LGD PROWENT – ul. Sienkiewicza 1, 39- 300 Mielec

 

Wymagane dokumenty

Do konkursu dopuszczani są wyłącznie ci kandydaci, którzy złożą w terminie wszystkie dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze, tj.:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;
 5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”

 

Opis stanowiska wraz z zakresem czynności oraz wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, wiedzy i umiejętności zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia tj. Opis stanowiska pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 11.07.2024r. w Biurze Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania, ul . Sienkiewicza 1 39-300 Mielec

w godzinach pracy Biura: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00,

tel. (17) 773-18-90.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy przekazać w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem stanowiska pracy i adresu zwrotnego kandydata aplikującego wraz z telefonem (wyklucza się przesyłanie ofert drogą elektroniczną).

 

Konkurs na stanowiska pracy w LGD PROWENT jest dwuetapowy:

I etap konkursu: po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, Komisja dokonuje oceny formalnej ofert (kompletność wymaganych dokumentów), odrzucając oferty niespełniające ustalonych wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty formalnie będą poprawne zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

II etap konkursu: każdą z zakwalifikowanych do II etapu konkursu osób Komisja zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, powiadamiając kandydata telefonicznie o terminie, miejscu i godzinie rozmowy. Wybrany kandydat na stanowisko jest niezwłocznie zawiadamiany o tym fakcie w stosowny sposób, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty podjęcia ostatecznej decyzji.

 

 

Mielec, 01.07.2024r.

Skip to content